Trochę historii

Wieś leży w odległości 5 wiorst między Lelowem i Koniecpolem. Składa się ze 150 numerów. W połowie XV wieku stoi tu kościół parafialny, drewniany, pod wezwaniem św. Filipa i Jakóba Apostołów, którego to kościoła patronem był prepozyt krakowski. Do prepozyta należy rozległy folwark mający 11 łanów, dwie niwy i wielkie pole. Do plebana należał jeden łan i 2 karczmy z rolą, do kmieciów 11 i 1/2 łanów (L.B.I i II).

W 1728 r. ks. Franciszek Kobielski, biskup Antipolitański, sufragan i prepozyt Krakowski, ów kościół w Drochlinie przebudował i dnia 1 maja 1729 pokonsekrował pod wezwaniem św. Filipa i Jakuba Ap. oraz relikwie św. męcz: Perfekta i Faustyny w głównym ołtarzu umieścił.

 

Kościół i zakrystia

Kościółek jest zbudowany z drzewa, składa się z nawy, nieco węższego, ale nie wyższego prezbiterium, i z dwóch bocznych kaplic, nadających mu kształt krzyża. Stoi na podmurówce, przyciesiach z zewnątrz jest obity deskami, obity gontem. Wchodzi się przez kruchtę, będącej spodem wyniosłej wierzycy, zakończonej barokowym szczytem. Podłoga z desek - licha. Sufit owalny (jak w Podlesiu) skutkiem osłabienia ścian ściągnięty ankrami. Na tęczy Pan Jezus na krzyżu. Nad głównym ołtarzem jest okrągłe okienko, drugie od południa kwadratowe. Ołtarzów jest trzy: główny, na biało malowany, miejscami złocony, 2 złoconemi ozdobiony kolumnami. W ołtarzu jest obraz N.M. Panny na prawej ręce trzymającej Boże Dziecię, ku któremu skłoniła swą głowę, patrząc na widza. Obraz ten odnawiał Eljasz w Krakowie w 1874 r. na zlecenie ks. Winczewskiego. "Obraz N.Mat. Bożej, dany mi przez W.P. Schutza do zrestaurowania jest na ukończeniu, dnia 26 VI można go będzie zabrać. Obraz ten pierwotnie był zupełnie odmiennym a może nawet nie do kościoła przeznaczony, kilka krotnie podlepiany, sztukowany a za każdym razem podług ówczesnej roboty w gazy tiuliki i różne przezroczne fantazyjnie strojony. Wiele miałem kłopotu i mozołu nim doszedłem do jego pierwowzoru jak go teraz Państwo zobaczycie" (z listu artysty).

W górnej części obraz św. Filipa i Jakuba. Po bokach ołtarza dwaj aniołowie grający na flecie i trąbie. W kaplicy po str. Ew. ołtarz św. Jana Nep. a na zasuwie św. Antoni. Obok ołtarza wiszą obrazy św. Mikołaja i św. Stanisława nad Piotrowinenem. Obrazy są na pokładzie gipsu malowane na deskach. W kaplicy od południa po str. Ep. ołtarz św. Stanisława Bis. Męcz. wskrzeszającego Piotra a na zasuwie św. Izydor. Na ścianie wiszą tu dwa stare i cenne obrazy św. Wojciecha i św. Bogumiła. Między nimi herb Róża. Na drugim św. Wincenty Kadłubek i Michał Giedrojc w ubiorach cystersów. Nad nimi ukazuje się P. J. w obłokach. Między nimi herb Poraj.

W kaplicach po trzy okrągłe okna. Ambonę zdobią figurki świętych. Stacje 2 XII 1921 r. poświęcił ks. Stala. Nad wejściem do zakrystji czytamy: "Ad perpetuam rei memowiam. Ecclesia parochialis in vilia Drochlin Dioecesis Cracoviensis sub titulo SS Apostolorum Philippi et Jacobi ab an. 1440 existens ex ligno sumptibus Francisci Kobielski Eppi Antinopolitani reaedificata Anno Dni 1729 sequenti anno una cum altari majori. inclusis in eius sepulchris SS Perfecti et Faustini Martyrum Reliquis conscerata Dies Aniversal. Dedicationis ejus Dominica post festum Apost: Philippi et Jacobi proxima constituta est concessis de jure indulgentiis omnibus ecclessiam hanc dicta Dominica die visitantibus ecclesiam hanc Rdus Romualdus Winczewski eiusdem pro tempore rector fundatione suis sumptibus duarum eidem lignearum capellarum ampliavit funditus restauravit et ornavit novumque in eo organum collocavit. Insuper Exc III. D. D. Thomas Theoph. Kuliński Eppus Salatensis Partis Dioecesis hujus vicarius Apl. Esiam praedictam Anno 1874 visitavit et noviter constructis partibus benedixit Quae omnia cedant ad majorem Dei gloriam Bmae ac Immaculatae Virginis Mariae et SS Philippi et Jacobi Apostol. honorem. Oretur pro me indigno sacerdote Romualdo.."

Wyżej wskazaną datę prostuje dowód w książce chrztów z 1801 r. w kopji: Anno 1729 die 1 mai Ego Franciscus Kobielski Episcopus Antipolitanus Suffraganus Cujaviensis Praepositus Cracoviensis consecravi Ecclesiam et altare hoc in honorem SS. Philippi et Jacobi Reliquias SS. Martyrum Perfecti et Faustinae in eo (die anniversarjo consecratjones)inclusi et singulis Christi fidelibus hodie annum unum et in die anniversario consecrationis huiusmodi ipsam visitantibus 40 dies devera indulgentia concessi. Franciscus Episcopus.

 

Dzwony i kapliczka

W kruchcie jest czarna marmurowa płyta, obsadzona w drew, odrzwiach kościelnych.
D.T. + O.M. Wstrzymaj się kto tu przychodzisz Ot na moim grobie stoich Wiedz co mnie dziś toż y tobie Żyjesz, jutro będziesz w grobie. Proszę Cię pókiś na ziemi Wspieraj nas modły swojemi Może dla nas i dla siebie Sprawisz że będziemy w niebie X. Stanisław Mastalski.
Urodzony w Krzeczowie R.P. 1792 urząd Pasterza duchownego jako pleban w Łukowicy lat 6 w Drochlinie lat 8 y tu umarł Roku P. 1813 dnia 23 maja.
W kaplicy od południa znajdują się pomniki: (blacha) X. Józef Pawłowski prob. Droch. przeżywszy lat 65 + 27 maja 1921 r. Pokój jego duszy (Żelazny): ś.p. Ks. Tomasz Romuald Winczewski prob. p. Drochlin przeżywszy lat 87 + d 12 lipca 1892 r prosi o Zdrowaś Marja. Tą pamiątkę kładą krewni z Warszawy.

Zakrystia mieści się po str. Ew. Wchodzimy przez niskie oryginalne drewn. odrzwia ozdob. kolumnami. Dwa ornaty i kapa z polskich pasów szlacheckich, czerwony ornat z pięknym słupem z 18 w. Monstrancja z nap: "X. Piotr Palczewski Jan S Marchocki 1749r". Relikwiarz metalowy w kształcie krzyża z rel. św. Salomei. Starodawny srebrny, złocony kielich: "A.R. Franciscus Małecki paro. Koziegłovien. Ecclesiae Kozieglovien. legavit A.D 1692 oreturpro eo, executor testamenti R.I.P.P.I.K... uraven"

Czasza ozdobiona liściastym ornamentem, podstawa na 6 półokrągłych wyskokach. I drugi z XVII w. Kielich ozdobiony bogatą płaskorzeźbą. Nowy kielich ofiarowany przez Michała i Katarzynę Kłosowiczów 1914r. Z zakrystji, oświetlonej 1 oknem, wyjście na ambonę.

Dzwony Na większym: "Kosztem par. Drochlin 1922. Wzywaj wszystkich do modlitwy i jedności z Kościołem Chrystusowym.." Na mniejszym: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. roku 1922 staraniem X. A. Stali a kosztem par. Drochlin".

Większy - Jakub, mniejszy - Filip. Przed kościołem stoi kolumna z figurą Niepokalanej Matki Bożej. "O Matko Boska Marjo Najświętsza Niepokalanie bez grzechu poczęta módl się za nami do Pana Jezusa, którzy się do Ciebie z ufnością uciekamy" Ksiądz Wincenty fundator.

Od str. połud.-zach. przy kościele rośnie lipa mająca nad 6 łokci obwodu, modrzewie, klon płaczący, wreszcie kasztany. Oparkowanie cmentarza cegłą kryte. (piramidalnie 2 cegły ku sobie w ukos i smołą oblane, praktyczne.)
Metryki chrztów, podłużne od 1750-1760 r. rozpoczęte przez ks. Piotra Palczyńskiego prob. Droch. Drugą książkę chrztów ślubów i zmarłych rozpoczął w 1785 r. Ks. Fran. Chmielowski curat. dr., który um. 1 marca 1788 r. mając lat około 50 " jacet in coemeterio ad occasum". Dn. 16 grudnia 1795 r. um. p. Krzysztof Łyszkowski dziedzic Drochlina poch. na cmentarzu przed głównymi drzwiami. Metryki kończą się na roku 1800 - ym. W 1763 r. ks. Jan Kleczkowski prepozyt Lelowski chrzci córkę Jana Ścibor Marchockiego, chorążego Smoleńskiego i Marjanny żony tegoż, dając imiona Krescencja Juljanna, Justyna.

Za Drochlinem, przy drodze do Lelowa stoi kapliczka III upadku P.J. w 1897 r. na miejscu dawnej postawiona przez Pawła Kocelę z Drochlina, który 35 lat był kościelnym i stara się by tu czasem mszę św. odprawiano. On to wiózł mnie do Lelowa, a gdym go zapytał ile się należy? odpowiedział:"dobre słowo!.."

Zygmunt Chmieleński, pułkownik w 1863 r. z polecenia Rządu Nar. w Drochlinie po sądzie wojennym kazał rozstrzelać lekkomyślnego majora Iskrę - Sokołowskiego za różne gwałty i winy. Umierał jednak po bohatersku wołając: Jeszcze Polska nie zginęła! Było to na błoniu w drodze do Koniecpola. Pochowano go z północnej strony wsi o kilka kroków od drogi pod wierzbą. Podobno szczątki jego były naruszone przez owczarzy-guślarzy. Szczoda młodego życia, które skutkiem lekkomyślności marnie zgasło. Zaś 19 XII 1863 r. Moskale rozstrzelali w Radomiu bohaterskiego Z. Chmieleńskiego. Radomianie uczcili go pomniczkiem w omurowaniu cmentarza kościelnego przy furcie po Bernardyńskiej.

 

Table of Contents